Regulamin

Poniżej znajdziesz Regulamin, który dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w firmie Hardleo Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Mikołowska 4a/305, 41-400 Mysłowice, numer NIP 2220902792, REGON 366901870, wpisanej do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000671032, nr telefonu: (+48) 733 676 000 adres e-mail: kontakt@hardleo.com , za pośrednictwem strony internetowej lub na stronie dla urządzeń mobilnych.

Korzystając ze strony www.hardleo.com i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@hardleo.com

Spis treści regulaminu:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia wstępne.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
 4. Składanie zamówienia.
 5. Dostawa i płatność.
 6. Realizacja zamówienia.
 7. Odstąpienie od umowy konsumenta.
 8. Odpowiedzialność za wady.
 9. Dane osobowe i pliki cookies.
 10. Prawo własności intelektualnej
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. Postanowienia końcowe.

§1 - Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Osoba fizyczna – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która ukończyła 18 lat i nie jest pod opieką prawną opiekuna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://hardleo.com/webpage/pl/regulamin.html,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.hardleo.com,
 6. Sprzedawca – Hardleo Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Mikołowska 4a/305, 41-400 Mysłowice, numer NIP 2220902792, REGON 366901870, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000671032.

§2 - Postanowienia wstępne.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie. Uprawnienie Sprzedawcy nie ma wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

§3 - Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenie zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@hardleo.com
 10. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 - Składanie zamówienia.

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany Klient, po przyznaniu dostępu do pełnych danych ujawnionych w Sklepie przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca przyzna dostęp do pełnych danych ujawnionych w Sklepie zarejestrowanemu Klientowi, będącemu podmiotem gospodarczym, posiadającemu numer NIP (lub jego europejski odpowiednik), zarejestrowanemu na terenie Unii Europejskiej we właściwym rejestrze, działającemu wyłącznie na obszarze rynku jubilerskiego, odpowiednio z Polską Klasyfikacją Działalności, sklasyfikowanego jako PKD 32.13.Z, 32.12.Z, 95.25.Z, 46.48.Z, 47.77.Z.
 3. Zarejestrowanym  klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 4. Kupujący, który posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący winien się uprzednio zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości oraz poprawności.
 10. Produkty dostępne w Sklepie podlegają sprzedaży:
  1. na sztuki, gdy cena produktu zależy od ich ilości,
  2. według masy Produktu, jednostka miary podana jest razem z ceną produktu (np. cena za karat). Sprzedawca zastrzega, że na produkty sprzedawane według ceny podanej za karat może składać się od kilku do kilkuset produktów, które Sprzedawca do zamówienia wybiera losowo.
 11. Produkty sprzedawane po cenie podanej według masy Produktu, mogą się różnić o +/- 5% masy Produktu od deklarowanej. Produkty sprzedawane na sztuki mogą mieć wielkość odbiegającą od deklarowanej o +/- 0,20 mm. Podane wyżej odstępstwa pomiaru wielkości oraz mas produktu są wynikiem tolerancji urządzeń pomiarowych lub masy pojedynczej sztuki produktu sprzedawanej według masy Produktu.
 12. Produkty sprzedawane według masy, gdy jednostka miary obejmuje co najmniej trzy sztuki produktu lub ich większą ilość przypadającą na jeden karat, wybierane są przez Sprzedawcę losowo.
 13. Produkty mogą się nieznacznie różnić od ich zdjęć prezentowanych w Sklepie. Sprzedawca dokłada najwyższych starań, aby możliwie wiernie odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów w Sklepie, jednak sposób wyświetlania, w tym kolor oraz rozdzielczość ekranu zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu, dlatego Sprzedawca nie może zagwarantować, że komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie Kupującego wiernie odwzoruje wygląd zewnętrzny Produktu. Nie wpływa to na zakres roszczeń Kupującego, przysługujących mu z mocy prawa.
 14. Dostępność produktów w Sklepie nie stanowi gwarancji, że te produkty będą dostępne zawsze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
 15. Klient może dodać uwagi do zamówienia, jednak Sprzedawca w braku możliwości realizacji uwag Klienta w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia może odmówić realizacji zamówienia. Klient nie może wnosić uwag dotyczących zmiany kształtu produktów sprzedawanych w Sklepie.
 16. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.

§5 - Dostawa i płatność.

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zdecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego. 
 2. Koszt dostawy nie jest uwzględniony w cenie produktów znajdujących się w Sklepie.
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez mBank S.A.
 5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§6 - Realizacja zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Sprzedawca każdy produkt wysyła Kupującemu w specjalnym opakowaniu, umieszczonym w kopercie zawierającej plomby.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenie przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 4. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie.
 5. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 6. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich terminów dostawy produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zrealizować zamówienie w kilku częściach i realizować je w oddzielnych przesyłkach celem przyspieszenia terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do części produktów.
 7. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze produktów od przewoźnika zbadać, czy opakowanie oraz plomby pozostają nienaruszone.

§7 - Odstąpienie od umowy konsumenta.

 1. Konsument, a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, w tym udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej w tym paragrafie jako Konsument), którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę na odległość (za pośrednictwem Sklepu) ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu zakupionych produktów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. modyfikacje produktu na żądanie konsumenta);
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://hardleo.com/webpage/pl/odstapienie-od-umowy.html.
 5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej do przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Po odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył konsument) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy. Niezależnie od powyższego, jeśli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§8 - Odpowiedzialność za wady.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularze reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://hardleo.com/webpage/pl/odstapienie-od-umowy.html jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576).
 9. Powyższe postanowienia, dotyczące konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§9 - Dane osobowe i pliki cookies.

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo – księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca usług hostingu, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hardleo.com/webpage/pl/polityka-prywatnosci.html

§10 - Prawo własności intelektualnej.

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§11 - Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie spory wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 - Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika. 
 3. Do wszelkich sporów związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu zastosowanie znajduje prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Nie dotyczy do Konsumentów, którzy mogą skorzystać z właściwości miejscowej sądu na zasadach ogólnych. Począwszy od dnia 01.01.2021 r., ustalenie właściwości miejscowej sądu na zasadach ogólnych znajduje również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminy dostępne są do ściągnięcia w formie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Archiwum Regulaminów